WEDSTRIJDREGLEMENT AMERFOORTSE GOLF KAMPIOENSCHAPPEN

Het wedstrijdreglement wordt geüpdatet en daarna weer gepubliceerd

WEDSTRIJDREGLEMENT AMERFOORTSE GOLF KAMPIOENSCHAPPEN 2022  

 

1. Algemeen 

1.1 De wedstrijden worden gespeeld volgens Rules of Golf van de R&A, hierna te noemen ‘de Regels’ alsmede de Plaatselijke Regels zoals gepubliceerd op de website van Golfclub De Hoge Kleij (dit Wedstrijdreglement en de Plaatselijke Regels maken deel uit van de Regels). 

Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om op de hoogte te zijn van de Regels, de bepalingen in dit Wedstrijdreglement en de Plaatselijke Regels. 

De organisator van de AGK heeft de wedstrijdleiding, is verantwoordelijk voor de organisatie  van de wedstrijden en is daarmee ‘de Commissie’, zoals omschreven in de Regels.
Ingeval van tegenstrijdigheid van dit Wedstrijdreglement met de Regels,  gelden de laatste. 
In alle gevallen waarin de Regels en/of dit Reglement niet voorzien, beslist de Commissie of  hun vertegenwoordiger of een door de Commissie aangewezen referee. 
Bij twijfel over de uitleg van dit wedstrijdreglement beslist de Commissie of een daartoe door haar aangewezen referee. 

 

2. De Wedstrijden en deelname aan deze wedstrijden 

2.1 De wedstrijden zijn alleen toegankelijk voor amateurgolfers (volgens de definitie van de R&A). 

2.2 Een Stroke Play wedstrijd over 2 x 18 holes, in de categorie Heren met maximale WHS handicap 12 en in de categorie Dames met maximale WHS handicap 14. 
Heren spelen van de 63 (witte) afslagplaatsen, Dames spelen de 54 (blauwe) afslagplaatsen. 

2.3 Een Stableford wedstrijd in de categorie Heren met WHS handicap 12 t/m 27 en in de categorie Dames met WHS handicap 14 t/m 27. 
Voor deze Stableford wedstrijd geldt dat voor scoring gerekend wordt met een maximale WHS handicap van 27 waarvan gespeeld dient te worden. Heren spelen van de 59 (gele) afslagplaatsen, Dames spelen van de 51 (rode) afslagplaatsen.
De Commissie blijft de mogelijkheid houden om spelers van andere afslagplaatsen te laten spelen. 

2.4 De AGK organisatie heeft het recht sponsoren en andere speciale genodigden in te delen in de wedstrijd. Dit ongeacht hun woonplaats en/of WHS handicap. 

2.5 Flight indeling voor de eerste wedstrijddag geschiedt op volgorde van handicap. Flight indeling voor de finale dag geschiedt op volgorde van het resultaat van de eerste dag, waarbij de deelnemer met het beste resultaat als laatste start. 

2.6 Iedere deelnemer dient zichzelf te overtuigen van zijn starttijd. Uiterlijk 24 uur voor de  wedstrijd is de startlijst ter inzage op de website, alsmede op het publicatiebord in de hal van het clubhuis. Mogelijk kunnen starttijden nog wijzigen door mutaties in het deelnemersveld. 
Indien na de publicatie de starttijd van een deelnemer vervroegd zal worden, zal de AGK-
Wedstrijdleiding met de betreffende deelnemer contact opnemen. 

2.7 Bij aanmelding aan de wedstrijdtafel dient de deelnemer, behalve een geldig NGF of PGA WHS handicapbewijs, ook een geldig identificatiebewijs te overleggen. Indien de deelnemer hier niet aan kan of wil voldoen volgt diskwalificatie en mag de deelnemer niet starten. Het inschrijfgeld wordt niet terugbetaald. 

3. Inschrijving 

3.1 Inschrijving  kan uitsluitend geschieden d.m.v. het digitale inschrijfformulier op de website  www.amersfoortsegolfkampioenschappen.nl.
Inschrijving is open van zaterdag 30 april 2022 12:00 uur t/m dinsdag 31 mei 2022 12:00 uur.
De betaling dient uiterlijk dinsdag 14 juni 2022 bij De Commissie binnen te zijn.
Inschrijvingen die na die tijd worden ontvangen kunnen niet in behandeling worden genomen.
Een inschrijving is pas definitief nadat het inschrijfgeld is ontvangen en de naam van de deelnemer op de deelnemerslijst op de website is verschenen.
Na sluiting van de inschrijfperiode kunnen in geen geval spelers die zich volgens de inschrijflijst niet hadden ingeschreven tot het toernooi worden toegelaten. 

3.2 Indien afzegging na sluiting van de inschrijvingsperiode of na publicatie van de startlijst beslist noodzakelijk is, kan dit alleen tijdig en telefonisch bij de AGK-Wedstrijdleiding geschieden. De AGK-Wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor om deze deelnemers uit te sluiten van toekomstige deelname.
Alleen voor annuleringen die uiterlijk dinsdag 14 juni 2022 zijn ontvangen en door de Commissie zijn bevestigd, zal restitutie van het inschrijfgeld plaatsvinden.

3.3.
Voor de groep Heren en de groep Dames zoals genoemd in artikel 2.2. zijn aparte inschrijfplaatsen gereserveerd. Indien de inschrijfplaatsen voor een van deze 2 groepen niet geheel benut zijn bij het sluiten van de inschrijfperiode, zullen deze plaatsen worden ingevuld  door spelers uit de andere groep of spelers die op de reservelijst staan. 

3.4 Indien een deelnemer die zich heeft ingeschreven voor de Amersfoortse Golf Kampioenschappen op de eerste speeldag niet aanwezig is zonder bericht van verhindering  (‘No Show’ – zie ook 3.1 en 3.2) behoudt de AGK-Wedstrijdleiding zich het recht voor om de deelnemer uit te sluiten van toekomstige deelname. Het inschrijfgeld wordt niet terugbetaald. 

3.5 Alle deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun in- en eventuele uitschrijving, ook indien zij zich door een ander hebben laten in- of uitschrijven 


4.
Inschrijfgeld 

Het inschrijfgeld bedraagt voor niet-leden van GC De Hoge Kleij € 135,–. 

Voor leden van GC De Hoge Kleij geldt een inschrijfgeld van € 77,50. 

 

5. De Wedstrijd 

5.1 De AGK-Wedstrijdleiding bepaalt van welke afslagplaats gespeeld dient te worden, zie ook artikelen 2.2 en 2.3 van dit reglement. 

5.2  Deelnemers aan de wedstrijd dienen zich uiterlijk 45 minuten voor hun starttijd te melden bij de wedstrijdtafel en dienen 5 minuten voor de starttijd bij de eerste afslagplaats aanwezig te zijn. De deelnemer moet starten op de door de AGK-Wedstrijdleiding vastgestelde tijd. Indien de deelnemer niet op de aangegeven starttijd op de tee aanwezig is, is Regel 5-3a (de Regels) van toepassing.  

5.3 De deelnemer is verplicht zijn scorekaart met zijn medespeler te wisselen op straffe van diskwalificatie. De deelnemer blijft verantwoordelijk voor de genoteerde slagen per hole op zijn scorekaart en dient de volledig ingevulde kaart binnen 10 minuten na de wedstrijd in de scoretent te controleren en volledig ingevuld en ondertekend in te leveren bij de AGK- Wedstrijdleiding. 

5.4 Een speler is verplicht een provisionele bal te slaan als een bal mogelijk verloren of out of bounds kan zijn. 
Gerekend vanaf het moment dat een speler redelijkerwijs bij zijn bal is aangekomen, wordt  deze geacht de bal binnen 40 seconden te spelen.
Tijdens de Stableford wedstrijd moet een speler de bal opnemen zodra deze op een hole geen stablefordpunt meer kan behalen.
De wedstrijdleiding is gerechtigd te bepalen wanneer van onnodig speloponthoud sprake is en derhalve strafslagen toe te kennen conform Regel 5.6 (de Regels). De wedstrijdleiding, of een daartoe aangewezen referee, is gerechtigd bij onnodig oponthoud (lees, verlies van 1 volledige hole met voorgaande flight) de gehele flight tijdelijk uit de wedstrijd te halen totdat een natuurlijke ruimte is ontstaan om de ronde uit te spelen. 

5.5 Onderbreking van de wedstrijd is uitsluitend toegestaan volgens Regel 5.7 (de Regels).
Indien de wedstrijdleiding besluit het spel stop te zetten, zal deze een akoestisch signaal 1x  laten afgaan.
Indien een speler, ondanks de beslissing van de wedstrijdleiding, het spel niet onmiddellijk  staakt, wordt de speler gediskwalificeerd, tenzij de omstandigheden het niet opleggen van die straf rechtvaardigen.
Pas nadat de wedstrijdleiding de spelers geïnformeerd heeft dat de wedstrijd weer hervat zal worden, zijn de spelers gerechtigd hun ronde te vervolgen. 
Leden van de wedstrijdleiding zullen indien mogelijk de baan ingaan. Zodra de deelnemers  door de wedstrijdleiding geïnformeerd zijn dat de wedstrijd wordt hervat, dienen zij hun ronde  te vervolgen.
Uitsluitend de AGK Wedstrijdleiding kan het besluit nemen om de wedstrijd niet te hervatten en deze af te gelasten.
Bij (dreigend) onweer is de speler zelf verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen. 
Zoals gebruikelijk in de golfsport dient de speler zich dan direct naar een veilige plaats te begeven dan wel een van de andere bekende maatregelen te nemen. Zo nodig dient speler bij twijfel zich voor aanvang van de wedstrijd bij de wedstrijdleiding te laten informeren. 

5.6 Het gebruik van handicarts is niet toegestaan. 

5.7 Er dient altijd uitgeholed te worden, dus ook op een eventuele tijdelijke greens. Zie artikel 5.4. van dit reglement m.b.t. niet uitholen tijdens de Stableford wedstrijd. 

5.8 De einduitslag van de Stroke Play wedstrijd is het gezamenlijke resultaat van dag 1 en dag 2.
Indien twee of meer deelnemers na de tweede ronde op dag 2 met een gelijk resultaat de  eerste plaats delen, dan wordt een “sudden death” gespeeld op holes 1, 18, 1, 18, 1 … enz.,  tot er een beslissing is gevallen.  
De einduitslag voor de Stableford wedstrijd wordt bepaald door het resultaat van de laatste 9  holes, daarna de laatste 6 holes, daarna de laatste 3 holes en daarna de laatste hole. Indien hierbij nog steeds geen resultaat gegeven kan worden, dan wint de speler met de laagste handicap. 

Gedragscode (zoals bedoeld in Regel 1.2 van de Regels en de Plaatselijke Regel 1)

6.1  ROOKVERBOD  

Het hele gebied van Golfclub De Hoge Kleij is rookvrij (incl. parkeerplaats, oefenterrein en terras).
Indien een speler rookt tijdens de wedstrijd in de baan of in de gebieden rond de holes (o.a. op paden tussen de holes en wandelpaden rond de golfbaan) zal de speler direct worden gediskwalificeerd en dient deze de baan terstond te verlaten. 
Medespelers die deze overtreding door een andere speler zien en dit niet direct melden aan de speler en dit niet melden aan de wedstrijdleiding, krijgen de algemene straf. 

6.2  Iedere speler behoort door hem of haar geconstateerde overtredingen tegen De Regels direct met de betreffende speler(s) te bespreken en indien geen adequate oplossing wordt bereikt, dit direct te melden bij de wedstrijdleiding of een referee. 

6.3  Indien de marker en/of medespeler(s) een overtreding van De Regels door een speler constateren, met als gevolg een onjuiste invulling van de scorekaart: zijn deze marker en/of  medespeler(s) eveneens in overtreding als de marker en/of medespeler(s) dit niet melden aan de speler en de wedstrijdleiding en de scorekaart aldus wordt ondertekend. 
Hiermee benadelen de marker en/of medespeler(s) eveneens de andere deelnemers van de  wedstrijd. Indien sprake is van een bewuste overtreding, dan worden speler, marker en/of  medespeler gediskwalificeerd.  

6.4  Van iedere speler wordt verwacht de baan correct achter te laten, d.w.z. bunkers aanharken, pitchmarks repareren en plaggen terugleggen.  

6.5 De maximale rondetijd (driebal) is na 9 holes 2 uur en voor 18 holes is deze 4 1/3 uur. 
Voor een goed gebruik van de baan en een vlot verloop van de wedstrijd, dienen de  deelnemers een goede speelsnelheid aan te houden en aansluiting te houden met de deelnemers die voor hen spelen, o.a. door zo veel mogelijk “Ready Golf’ te spelen.

6.6  Tijdens wedstrijden is mobiel bellen of mobiel berichten verzenden in de baan niet toegestaan, tenzij in het geval van een noodsituatie. Het toestel dient op stil te staan tijdens wedstrijden.  

6.7 Het is niet toegestaan om tijdens wedstrijden een hond mee de baan in te nemen m.u.v. servicehonden.  

6.8  Een speler dient zich te onthouden van onwelvoeglijk taalgebruik, zich respectvol te gedragen jegens andere spelers, commissieleden, referees etc. en in de baan niet te gooien met zijn/haar clubs.  

6.9  Overtreding van de gedragscode leidt bij de eerste overtreding tot een strafslag, bij de tweede overtreding tot twee strafslagen en bij de derde overtreding tot diskwalificatie, tenzij elders in dit Wedstrijdreglement anders wordt vermeld.  

 

7. Prijsuitreiking 

7.1 Als regel vindt de prijsuitreiking plaats een half uur na binnenkomst van de laatste deelnemer. 

7.2 Prijzen, ook gecombineerde, welke de amateurstatus van de deelnemer(s) in gevaar kunnen brengen, boven de € 850,– kunnen door de prijswinnaar(s) worden geweigerd. De AGK wedstrijdleiding zal dan een passende vervanging van deze prijs aanbieden tot een maximum waarde van € 850,–. Uitzondering is de hole-in-one prijs, deze is vrijgesteld. Zie regel 3 van de NGF publicatie Amateurstatus. 

7.3 Een prijswinnaar, die niet aanwezig is bij de prijsuitreiking, verliest het recht op zijn prijs, tenzij hij/zij zich tijdig heeft afgemeld bij de AGK wedstrijdleiding met een door hen goed bevonden geldige reden. Bij geen geldige reden verliest de prijswinnaar het recht op zijn/haar prijs. “Tijdig afmelden bij de wedstrijdleiding” betekent in het algemeen: afmelden bij het afhalen van de scorekaart vóór aanvang van de wedstrijd.  

Niet afgehaalde prijzen staan ter beschikking van de AGK wedstrijdleiding. 

8. Foto’s en opnames

Tijdens de speeldagen worden er foto’s en video-opnames gemaakt voor de eigen mediakanalen van de AGK en van de Hoge Kleij. Door deelname aan het AGK geeft de deelnemer automatisch toestemming om deze beelden te mogen gebruiken. De deelnemer kan bij het ophalen van de wedstrijdkaart bij de wedstrijdtafel aangeven dat hij/zij hiervoor geen toestemming geeft.

Maart 2022 

De AGK Wedstrijdleiding